تابلو عملياتي

مورد استفاده : كنترل اتو ماتيك عمليات اطفاء حريق 
متعلقات : نشاندهنده هاي عملكرد پمپ ، كليدهاي كنترل عمليات مانيتور ، هوزريل روشنايي هاي خودرو و ....
(متعلقات تابلو با توجه به نوع خودرو و سفارش مشتري متغير مي باشد )