مانيتور پودر پاش

دبي : 100 كيلوگرم در دقيقه
فشار كاري : 10 بار
قدرت پرتاب  : 25 متر
قدرت مانور افقي : 360 درجه
حركت عمودي : 75+ تا 15- درجه
نحوه كنترل : دستي
تنظيم پرتاب پودر : به صورت فاگ و جت
جنس : آلومينيوم