توربو نازل

نازل سه حالته
دبی خروجی :
 300 لیتر در دقیقه
فشار کاری : 40 بار
نحوه عملکرد : سه حالته ، باز ، بسته ، فوگ و جت
مورد استفاده : هوزریل و خروجی های "½-1 و "½-2 سیستم های لوله کشی